Vedtægter for Tougaard

Vedtægter for Rideklubben Tougaard (RTG)

§1 Klubbens navn er: Rideklubben Tougaard Klubbens hjemsted: Viborg Kommune, 8800 Viborg

§2 Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udførelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hesteforståelse samt hestens røgt og pleje. Klubben prioriterer det sociale miljø højt.

§3 Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts-forbund, hvorfor klubben og hver enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§4 I klubben kan optages junior- og seniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen, men har dog stemmeret fra det fyldte 16 år. Passive medlemmer kan optages i klubben, uden ret til at deltage i sportslige aktiviteter. Medlemskabet er gældende fra det tidspunkt skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

§5 Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Forslaget kan ikke debatteres, men kan på begæring underkastes skriftlig afstemning og kræver en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer for at kunne forkastes (blanke eller ugyldige stemmer tæller som afgivne). Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

§6a Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang dog maks. 2 måneder til et medlem, der gør sig skyldig i usømmelig eller usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

2 §6b I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres det ved skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke og ugyldige stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

§6c I det af § 6 b omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber, eller eventuelt indstilles til Danmarks Idræts-forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts-forbund (eksklusion).

§7 Medlemskontingent for det næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Bestyrelsen fastsætter opkrævning af medlemskontingentet halvårsvis eller kvartalsvis forud. Der kan opkræves restancegebyr og porto. Såfremt betaling ikke finder sted senest 3 måneder efter påkrav, medfører det automatisk udmeldelse. Genoptagelse kan herefter først finde sted, når restancen er betalt. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage et medlem for kontingent. Bortset fra medlemskontingent er bestyrelsen bemyndiget til, med ansvar over for generalforsamlingen, at fastsætte alle andre ydelser eller kontingenter, som medlemmerne skal betale for undervisning, ridehuskort og pension.

§8 Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges formanden direkte, og derefter vælges den øvrige bestyrelse samt 2 suppleanter. Formanden er på valg hvert år. Valgperioden for den øvrige bestyrelse og suppleanter er 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Ejer og nær beslægtede af ridecentret og ansatte i klubben kan ikke vælges til bestyrelsen. Bestyrelsen tager initiativ til nedsættelse af relevante udvalg.

§9 Bestyrelsesmøder afholdes efter behov på formandens foranledning, eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Alle beslutninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende. Sekretæren tager referat af bestyrelsens beslutninger, og hvis det forlanges, skal indslag refereres ordret. Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages varsel. 3 Referater af bestyrelsesmøder skal offentliggøres ved ”opslag” senest 14 dage efter bestyrelsesmødets afholdelse.

§10 Bestyrelsen disponerer over klubbens midler, og varetager klubbens tarv på bedste måde. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller kassereren. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

§11 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelse. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og eventuelle forslag fra bestyrelsen, skriftligt meddeles klubbens stemmeberettigede medlemmer med mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 1. februar. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer der er fyldt 16 år, og ikke er i kontingentrestance, og i øvrigt har været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning (bestyrelsens beretning) 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Fastsættelse af medlemskontingent (godkendelse) 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Valg til eventuelle udvalg 10. Eventuelt Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Hvis mindst 2 stemmeberettigede medlemmer forlanger det, skal der foretages skriftlig afstemning.

§12 Ved ændring af klubbens love kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer (blanke eller ugyldige stemmer tæller som afgivne). Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§13 Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 4 Det reviderede regnskab skal foreligges mindst 8 dage før generalforsamlingen og skal af medlemmerne, mod forudbestilling kunne rekvireres tillige med budgettet for det kommende år.

§14 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen når denne anser det for nødvendigt, eller mindst 15 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom, med afgivelse af en dagsorden. I sidst nævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted seneste 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel.

§15 Klubbens følgende opløsning kan kun finde sted når beslutning herom er taget på 2 på hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Beslutningen skal på den første generalforsamling vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer, (blanke eller ugyldige stemmer tæller som afgivne), og på den efterfølgende generalforsamling med almindeligt flertal. Overdragelse af klubbens midler vil ske til Viborgs Idrætsråd til anvendelse for ungdomsidrætten i Viborg Kommune. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 3. juli 2006. Opdateret på ordinær generalforsamling den 15. marts 2016

Vores sponsorer